1. دفتر فروش(تلفکس): 75 303 886 021

  2. مدیر فروش: 09124735668 مهندس طالع زاری

  3. مدیر فنی: 09126446906 مهندس صحرایی

  4. دفتر فروش استان سمنان 322 41 322 023

پست الکترونیک:

مدیر فروش:

Talezari@alubondusa.ir

مدیریت:

info@alubondusa.ir